Povinné informace

1. Název

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

IČO: 67774342

Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED­­­_IZO: 600041018

Postavení a působnost upravuje zejména zákon č .561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zřizovací listina.

Zřizovací listina je uložena k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

 

Zřizovatel: Úřad městské části Praha 10

Vinohradská 3218/169

100 00  Praha 10

3. Organizační struktura

Organizační složky škol:

- Mateřská škola

- Školní jídelna

Ředitelka

- Mgr. Jitka Janouškovcová

Zástupkyně ředitelky

- Jana Kozohorská

Vedoucí školní jídelny

- Lucie Pečenková

Školnice

- Andrea Třešňáková

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

Přetlucká 2252/51

100 00  Praha 10 Strašnice

Telefon: +420 274 782 607
Fax:

E-mail: materskaskola@mspretlucka.cz
Www: www.mspretlucka.cz
ID DS: iyhqf2u
E-podatelna: materskaskola@mspretlucka.cz

Další kontaktní údaje

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

Přetlucká 2252/51

100 00  Praha 10 Strašnice

4.3 Úřední hodiny

Dle předchozí dohody: pondělí – pátek

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla

4.5 Elektronická adresa internetových stránek

www.mspretlucka.cz

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace

Přetlucká 2252/51

100 00  Praha 10 Strašnice

4.7 Elektronická adresa podatelny

materskaskola@mspretlucka.cz

4.8 Datová schránka

iyhqf2u

 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 282948309/0800
Banka:  ČS

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČ): 67774342

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ67774342

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program
 • Zřizovací listina

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad školy .

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad školy .

11. Předpisy

11.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 2252/51, příspěvková organizace jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2 Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

Odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník není stanoven viz 12.2 v pokynech

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Škola nemá povinnost zveřejňovat.