Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání    "S lehkostí motýlka společně rozplétáme složitosti světa."

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je za to mohli pochválit a nedopusťme, aby je udělalo špatně a my je za to museli kárat." Prof. PhDr. Zdeněk Matějček CSc.

 

Zpracováno: 2004/2005
Aktualizace: 9-11/2010
  8/2013
  8/2016
Poslední aktualizace: 8/2017
Platnost dokumentu do: 8/2020
Číslo jednací: 213/2017

  

 

 

 

Aktualizovaný ŠVP byl projednán a schválen na pedagogické radě 31. 8. 2017.

 

Obsah školního vzdělávacího programu

1.   Identifikační údaje o škole
 
2.   Charakteristika školy
 
3.   Charakteristika školního vzdělávacího programu
 
4.   Podmínky vzdělávání

4.1     Věcné vybavení

4.2     Životospráva

4.3      Psychosociální podmínky

4.4      Organizace vzdělávání

4.5      Organizace dne

4.6      Řízení školy

4.7      Personální a pedagogické zajištění

4.8      Spoluúčast rodičů

 
5.   Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
 
6.   Vzdělávání mimořádně nadaných dětí
 
7.   Vzdělávání dětí od 2 do 3 let

7.1      Obecná charakteristika bloků

7.2      Vzdělávací oblasti

7.3      Principy a metody vzdělávání v naší mateřské škole

7.4      Klíčové kompetence

7.5      Hodnocení dětí

7.6      Integrované bloky

8.  Doplňující programy
9.  Evaluační systém

9.1  Evaluace a hodnocení

9.2  Techniky (nástroje) evaluace

9.3  Evaluační kritéria - systém ŠVP PV

 

Identifikační údaje o mateřské škole

Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol:
  Mateřská škola, Praha 10, Přetlucká 51/2252  
 
Adresa: Mateřská škola Přetlucká 51/2252, 100 00, Praha 10 Strašnice  
 
Právní norma: Příspěvková organizace  
 
IČO: 67774342  
 
Telefonické spojení: Ředitelka
Třídy
Vedoucí ŠJ
274782607
274782593
274811863
 
 
Typ zařízení: Předškolní zařízení s internátním provozem.
Součástí je školní jídelna
 
 
Kapacita: 112 dětí  
 
E-mail: materskaskola@mspretlucka.cz  
 
www stránky: www.mspretlucka.cz  
 
Zřizovatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68  
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 10, č. ú. 282948309/0800  
 
Provozní doba: Nepřetržitý provoz pondělí 6.30 - pátek 17.00 hod.  
 
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Janouškovcová  
 
Statutární zástupce ředitele: Ivana Buďárková  
 
Odpovědná osoba za tvorbu ŠVP: Ředitelka školy

 

Charakteristika školy

Mateřská škola byla postavena jako instituce pro výchovu a vzdělání v 70 letech a nachází se nedaleko metra Skalka.

Od roku 1998 je mateřská škola samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a v roce 2005 byla přejmenována z Křenické na Přetluckou.

Provoz v mateřské škole je zajišťován ve třech třídách v rámci standardního denního provozu od 630 do 1700 hodin. Čtvrtá třída je internátní s nepřetržitým provozem od pondělí 630 do pátku 1700 hodin. Po dohodě lze využít kombinaci denního provozu s večerním provozem dle individuální potřeby rodičů až do 18.30 hodin, včetně večeře.

Na škole pracuje celkem 20 zaměstnanců, z toho 8 kvalifikovaných pedagogů (4 s vysokoškolským vzděláním), 2 asistentky pedagoga pro zajištění večerního a nočního provozu, 1 školnice, 1 uklízečka, 1 vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky , 1 asistent pedagoga,1 školní asistent a 1 provozní asistent.

Prostorná zahrada s pravidelnou údržbou je osázena vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy. Na zahradě jsou vybudována 2 pískoviště s pryžovým povrchem a hygienickými ochrannými kryty, věž se skluzavkou, SmartSoft mraveniště 3D , trampolína, lanový kolotoč, velká houpačka s multifunkční dopadovou plochou, pružinové houpačky, zahradní pítko, keramické mlhoviště, zastřešené terasy s umělým polyuretanovým povrchem SmartSoft s interaktivními prvky.  Zahradu lemují chodníky ze zámkové dlažby.

V přízemí i v patře jsou vždy 2 třídy (pracovna a herna-ložnice) se samostatným vchodem, dětská umývárna a WC, šatna pro personál a sociální zařízení.

V hospodářské části budovy je školní kuchyně se zázemím, ředitelna a kancelář vedoucí ŠJ. Prostory z nevyužité prádelny a mandlovny jsou po rekonstrukci, byla zde vybudována keramická dílna s vlastní keramickou pecí. Ze skladu čisticích prostředků je vytvořen logopedický koutek.

Škola prošla v minulých letech celkovou postupnou rekonstrukcí, technický stav budovy je dnes ve velmi dobrém stavu. Byla provedena výměna plastových oken a dveří, podlahových krytin, rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení, vody, umýváren, šaten, rekonstrukce střechy, výtahů, zateplení budovy, zasklení vstupního vestibulu a zastřešení teras na školní zahradě.

Škola je vybavena dostatečným množstvím hraček, učebních pomůcek a didaktických materiálů a vybavenost tříd je stále modernizována a obměňována. V každé třídě jsou vytvořeny koutky pro vzdělávání a hru – koutek počítačové gramotnosti, environmentální, čtenářský. V dvou třídách je instalována interaktivní tabule, ve třetí třídě je Magic Box, přenosný interaktivní podlahový projektor.

Naším záměrem je další postupná modernizace estetického a materiálního vybavení školy i školní zahrady.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program „S lehkostí motýlka společně rozplétáme složitosti světa“ vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Byl zpracován v průběhu školního roku 2004/2005, je každým rokem aktualizován. Naší snahou je nepracovat s tímto dokumentem formálně, chceme, aby byl funkční, odpovídal rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání i filozofii naší mateřské školy. Postupnými obměnami se nám to daří.

 

Naše hlavní cíle, o které usilujeme:

 • hlavním cílem našeho školního programu je vytvořit dětem pohodové podmínky, které napomáhají přirozenému vývoji a vzdělávání
 • postupná adaptace při vstupu do mateřské školy společně s rodiči
 • učíme žít děti s ostatními vrstevníky, umět spolu komunikovat, navazovat kontakty, nacházet mezi s sebou kamarády pro hru i vzdělávání.
 • přijímat dítě takové jaké je, umožnit mu, aby se cítilo v bezpečí a aby mělo možnost rozvoje po všech stránkách
 • rozvoj zdravého sebevědomí, které upevňujeme především rozvíjením samostatnosti dětí. Naše pravidlo – „mamko, taťko, to zvládnu sám (oblékání, hygiena, stolování, činnosti)
 • pozornost je také věnována smyslovému vnímání na základě vlastních prožitků, co si dítě vyzkouší, to si lépe zapamatuje a déle uchovává
 • je zařazován komunikativní ranní kruh, kde se dítě učí vyjadřovat svůj názor a naslouchat

druhému (prevence rizikového chování jednotlivců)

 • učíme děti navazovat kontakty nejen s dětmi, kteří mluví stejnou řečí, ale i s těmi, kterým nerozumíme, a jejich vzhled je odlišný
 • součástí vzdělávacího programu jsou aktivity zaměřené na pohyb, které podporují zdravý vývoj dítěte po stránce fyzické i psychické
 • umožňovat aktivity vycházející z přírody a vše, co je s ní spojováno
 • naším záměrem je, aby dítě všechny poznatky, které se učí, prožívalo aktivně, radostně a bylo připraveno k úspěšnému zahájení školní docházky

 

Plné znění školního vzdělávacího programu je v tištěné podobě v mateřské škole na nástěnce pod středovým schodištěm.

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Desatero pro předškoláka v mateřské škole

 

Naše škola je zařazena do projektu "Celé Česko čte dětem". Denně čteme dětem 20 - 30 minut.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s-vp.doc 1433.6 Kb